User Agent là gì?

Danh sách UserAgent giả lập trình duyệt trên Mobile Soft Việt

User Agent (UA) thực chất là một chuỗi nhận diện của trình duyệt web khi gửi yêu cần đến máy chủ web. Khi trình duyệt của bạn truy cập vào một website cụ thể, trình duyệt sẽ gửi lên máy chủ một HTTP Request trong đó có User Agent. Nội dung User Agent phụ thuộc vào trình duyệt mà bạn sử dụng.

Nói một cách đơn giản, dễ hiểu, UA giống như một lời chào. Chẳng hạn như bạn đang truy cập Facebook bằng trình duyệt Chrome. Facebook sẽ nhận được thông tin rằng đang có một máy tính truy cập vào Facebook thông qua trình duyệt Chrome.

Sau đây là danh sách các UserAgent giả lập trên thiết bị di dộng (Mobile) sử dụng trên các phần mềm của Soft Việt. Có cả Android và iOS. Ngoài ra bạn có thể tự cài đặt Addons “Random User Agent” để lấy thêm UserAgent (Xem hướng dẫn tại đây)

Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_7 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/535.21.31 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8C3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-IN) AppleWebKit/604.6.5 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_8 like Mac OS X; en-MT) AppleWebKit/537.17.37 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8F290 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_4 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/536.11.11 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/8J3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_1 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/602.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Mobile/8C190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/537.18.30 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_9 like Mac OS X; en-IN) AppleWebKit/602.5.8 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.3 Mobile/8C18a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone Simulator; U; CPU iPhone OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7D11 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0 (iPad;U;CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500 Safari/53
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; es-es) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B367 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0 (Android 7.0; Mobile; rv:60.0) Gecko/60.0 Firefox/60.0
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_4 like Mac OS X; en-AU) AppleWebKit/604.4.2 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.3 Mobile/8C3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_3_2 like Mac OS X; en-IE) AppleWebKit/602.6.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.3 Mobile/8J38a Safari/602.6.7
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-CA) AppleWebKit/605.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_5 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/535.13.23 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/8F4 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-NZ) AppleWebKit/538.10.18 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Safari/538.10.18
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-NZ) AppleWebKit/538.10.18 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Safari/538.10.18
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_13_4; en-US) AppleWebKit/601.6.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.3 Safari/601.6.4
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_3 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/537.21.28 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8F490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_0 like Mac OS X; en-MT) AppleWebKit/603.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/8F38a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_7 like Mac OS X; en-AU) AppleWebKit/605.4.1 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_4 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/535.16.12 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Mobile/8F48a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.89 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.104 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-US) AppleWebKit/538.29.20 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.2 Safari/538.29.20
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.121 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_4 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/604.7.4 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/603.5.1 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Mobile/8F4 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko ) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3
Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J2 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_3_1 like Mac OS X; zh-cn) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8G4 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPod; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; he-il) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; ru; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; ru) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; ru; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; fr) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; fr; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; fr) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_1 like Mac OS X; zh-tw) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8G4 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3 like Mac OS X; pl-pl) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3 like Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3 like Mac OS X; en-gb) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; nb-no) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B5097d Safari/6531.22.7
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7
Mozilla/5.0(iPad; U; CPU iPhone OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B314 Safari/531.21.10gin_lib.cc
Mozilla/5.0(iPad; U; CPU iPhone OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B314 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0(iPad; U; CPU iPhone OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B314 Safari/123
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.10

Tác giả: Soft Việt (softviet.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *