User Agent là gì?

Danh sách UserAgent giả lập trình duyệt trên Mobile Soft Việt

User Agent (UA) thực chất là một chuỗi nhận diện của trình duyệt web khi gửi yêu cần đến máy chủ web. Khi trình duyệt của bạn truy cập vào một website cụ thể, trình duyệt sẽ gửi lên máy chủ một HTTP Request trong đó có User Agent. Nội dung User Agent phụ thuộc vào trình duyệt mà bạn sử dụng.

Nói một cách đơn giản, dễ hiểu, UA giống như một lời chào. Chẳng hạn như bạn đang truy cập Facebook bằng trình duyệt Chrome. Facebook sẽ nhận được thông tin rằng đang có một máy tính truy cập vào Facebook thông qua trình duyệt Chrome.

Sau đây là danh sách các UserAgent giả lập trên thiết bị di dộng (Mobile) sử dụng trên các phần mềm của Soft Việt. Có cả Android và iOS. Ngoài ra bạn có thể tự cài đặt Addons “Random User Agent” để lấy thêm UserAgent (Xem hướng dẫn tại đây)

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5 like Mac OS X) AppleWebKit/549.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.5.35 Mobile/FD6B83 Safari/549.4
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/12.5.34 Mobile/Y03Z1S Safari/602.5
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2 like Mac OS X) AppleWebKit/545.27.7 (KHTML, like Gecko) Version/12.2.81 Mobile/Z3XCRI Safari/545.27.7
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/560.18 (KHTML, like Gecko) Version/10.3 Mobile/LQ9VEC Safari/560.18
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_7 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/535.21.31 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8C3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-IN) AppleWebKit/604.6.5 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_8 like Mac OS X; en-MT) AppleWebKit/537.17.37 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8F290 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_4 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/536.11.11 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/8J3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_1 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/602.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Mobile/8C190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X; en-GB) AppleWebKit/537.18.30 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_9 like Mac OS X; en-IN) AppleWebKit/602.5.8 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.3 Mobile/8C18a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_4 like Mac OS X; en-AU) AppleWebKit/604.4.2 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.3 Mobile/8C3 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_3 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/537.21.28 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8F490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_0 like Mac OS X; en-MT) AppleWebKit/603.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/8F38a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_3_7 like Mac OS X; en-AU) AppleWebKit/605.4.1 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_4 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/535.16.12 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Mobile/8F48a Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_2_4 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/604.7.4 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/8F190 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/603.5.1 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Mobile/8F4 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_1_8 like Mac OS X; en-CA) AppleWebKit/605.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/8C490 Safari/6533.18.5
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 11_0_5 like Mac OS X; en-PH) AppleWebKit/535.13.23 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/8F4 Safari/6533.18.5

Mozilla/5.0 (Android 10.1; Mobile; rv:101.0esr) Gecko/101.0esr Firefox/101.0esr
Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:99.0) Gecko/99.0 Firefox/99.0
Mozilla/5.0 (Android 7.0; Mobile; rv:60.0) Gecko/60.0 Firefox/60.0
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-T875) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.5109.120 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-T720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5010.151 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-T865) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5033.177 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-T505N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5044.119 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A105M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4987.168 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-P615) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5003.176 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Lenovo YT-X705L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5084.80 Mobile Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Android 11.2; Mobile; rv:108.0esr) Gecko/108.0esr Firefox/108.0esr

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko ) Version/5.1 Mobile/9B176 Safari/7534.48.3
Mozilla/5.0 (iPad;U;CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500 Safari/53
Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; es-es) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B367 Safari/531.21.10
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_3_2 like Mac OS X; en-IE) AppleWebKit/602.6.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.3 Mobile/8J38a Safari/602.6.7

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-NZ) AppleWebKit/538.10.18 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Safari/538.10.18
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-NZ) AppleWebKit/538.10.18 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.3 Safari/538.10.18
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_13_4; en-US) AppleWebKit/601.6.4 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.3 Safari/601.6.4
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_10_2; en-US) AppleWebKit/538.29.20 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.2 Safari/538.29.20

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.89 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.104 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.121 Safari/537.36

Tác giả: Soft Việt (softviet.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *